Gedragscode trainers/coaches en begeleiders


Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders

Een trainer, coach of begeleider:

 

Zorgt voor een veilige omgeving

Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen, en -eisen.

 

Kent en handelt naar de regels

Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. Bijvoorbeeld door ze mee te nemen naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of seksuele intimidatie. Meng je niet oneigenlijk in dopingcontroleprocedures of –onderzoeken.

 

Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies

Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider.

 

Is zich bewust van de machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruikt zijn positie niet

Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte of denigrerende opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, – contacten en – relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.

 

Respecteert het privéleven van de sporter

Dring niet verder in het privéleven van sporters in dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, ga nooit alleen met een sporter  de kleedkamer, de douche of hotelkamer in.

 

Tast niemand in zijn waarde aan

Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

 

Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht

Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen.

 

Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan,

om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur van Handbalvereniging DES’72 of het bondsbestuur NHV.

 

Biedt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan,

om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.

 

Ziet toe op de naleving van regels en normen en waarde

Ziet toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, de gedragscode en andere normen en waarde.

 

Is open en alert op waarschuwingssignalen

Ben waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur van Handbalvereniging DES’72, bondsbestuur NHV, de vertrouwens(contact)persoon en/of contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport.

 

Is voorzichtig

Stel nooit informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op handbalwedstrijden.

 

Drinkt tijdens het trainen, coachen, begeleiden bij wedstrijden geen alcohol en maakt een afspraak met teams dat er geen alcohol wordt gedronken.

Zie ook:

https://www.youtube.com/watch?v=9Oh4Im6qNOs